school Toppers

State Rank Achievers

2011-12

State Third

Dharani R 495/500

 

2012-13

State Second

Haritha D 498/500

State Third

Moniha R.R 497/500

 

2014-15

State First

Karolina B 499/500

State Third

Akil D 497/500

S.No Year X Standard
Name Mark
1 2000-2001 Lavanya J 981/1100
2 2001-2002 Nivethitha D 988/1100
3 2002-2003 Sindhiya N.S 1033/1100
4 2003-2004 Karthika K 1029/1100
5 2004-2005 Geetha M 1037/1100
6 2005-2006 Sindhuja N 1016/1100
7 2006-2007 Mohanram K 1046/1100
8 2007-2008 Preetha lincy J 466/500
Navajeevankumar C
9 2008-2009 Rahavi J 474/500
10 2009-2010 Sharmila D 479/500
11 2010-2011 Kaniyarasu A 484/500
12 2011-2012 Dharani R 495/500
13 2012-2013 Vikashini K 495/500
14 2013-2014 Haritha D 498/500
15 2014-2015 Karolina. B 499/500

XII BOARD EXAM ACHIEVEMENTS

S.No Year XII Standard
Name Mark
1 2000-2001 Krishnamoorthy D 1112
2 2001-2002 Sathiyavathi T 1113
3 2002-2003 Lavanya J 1073
4 2003-2004 Keerthiram M 1137
5 2004-2005 Vigneshwari V 1173
6 2005-2006 Karthika K 1117
7 2006-2007 Geetha M 1118
8 2007-2008 Jayashree S 1129
9 2008-2009 Shabana H 1145
10 2009-2010 Navajeevankumar C 1165
11 2010-2011 Geethanjali V 1140
12 2011-2012 Mangayarkarasi K 1181
13 2012-2013 Santhosh Kumar P 1164
14 2013-2014 Hari Priya N 1180
15 2014-2015 Silpa. S 1168

16.                 2015 – 16             Sathish Kumar. A           1181